Skontaktuj się z nami
Anuluj


Regulamin i RODO

Regulamin świadczenia usług przez portal www.medicaladvisor.pl

§1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  1. Usługodawca – MedicalAdvisor.pl - Tomasz Piskadło z siedzibą w Kielanówce 35f/21, 35-106 Kielanówka k. Rzeszowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie NIP 6871930018, REGON 181034702
  2. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: www.medicaladvisor.pl
  3. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług przez Usługodawcę.
  4. Użytkownik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która skorzystała z formularza kontaktowego.
  5. Profesjonalista – lekarz, lekarz dentysta, fizjoterapeuta, rehabilitant, pielęgniarka, położna, dietetyk, terapeuta, lub inna osoba niewymieniona powyżej wykonująca czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadcząca usługi zdrowotne, medyczne, paramedyczne, kosmetyczne, z zakresu medycyny estetycznej, wellness i spa.
  6. Placówka – miejsce wykonywania czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, usług zdrowotnych, medycznych, paramedycznych, kosmetycznych, z zakresu medycyny estetycznej, wellness i spa.
  7. Właściciel – osoba upoważniona według przepisów odrębnych do zarządzania informacjami o Placówce lub Ubezpieczeniodawcy. Uprawnienia te są weryfikowane przez Usługodawcę.
  8. Ubezpieczeniodawca – podmiot świadczący usługi ubezpieczeniowe.
  9. Profil – zbiór informacji na temat Placówki i Profesjonalistów wykonujących czynności zawodowe w Placówce, umieszczony w Serwisie w postaci podstrony Serwisu posiadającej unikalny adres URL.
  10. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 2. Usługodawca świadczy Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.

§2. Rodzaje i zakres usług

 1. Usługodawca świadczy między innymi następujące Usługi:
  1. umożliwia Użytkownikom publikowanie informacji i opinii o Profesjonalistach  i Placówkach;
  2. powiadamia o nowych informacjach i opiniach, w razie wyrażenia przez Użytkownika woli otrzymywania powiadomień w formie newslettera;
  3. umożliwia zweryfikowanym Profesjonalistom i Placówkom podawanie i korygowanie informacji o sobie, odnoszenie się do opinii Użytkowników, za pośrednictwem Usługodawcy;
  4. rezerwuje terminy wizyt Użytkowników u Profesjonalistów i w Placówkach,
  5. pośredniczy w zadawaniu pytań i udzielaniu odpowiedzi Profesjonalistów, Placówek, dotyczących oferowanych przez nich produktów i usług.
 2. Za informacje i opinie o Profesjonalistach, Placówkach, Ubezpieczeniodawcach publikowane na stronie serwisu przez Użytkowników Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Dostęp do usług Serwisu jest bezpłatny dla Użytkowników.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia ze strony wpisów Użytkowników niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi, czy też naruszającymi dobra osobiste.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów prawa. O każdorazowej zmianie regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony za pośrednictwem Newslettera, o ile wyrazi zgodę na jego otrzymywanie, oraz poprzez umieszczenie informacji o zmianie regulaminu na stronie internetowej Usługodawcy. Informacja ta zawierać będzie zestawienie zmian regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Usługodawcy i Użytkownikowi przysługuje wówczas prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Korzystanie z serwisu Usługodawcy wymaga akceptacji warunków regulaminu. Z usługi można korzystać jedynie w sposób wskazany w niniejszym regulaminie.

§3. Warunki świadczenia usług

 1. W celu korzystania z Usługi należy spełnić poniższe warunki techniczne:
  1. posiadać dostęp do sieci Internet,
  2. posiadać przeglądarkę internetową (jedną z następujących): Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowaną do najnowszej wersji.
 2. Każdy korzystający z Internetu może zapoznawać się z informacjami i opiniami o Profesjonalistach i Placówkach.
 3. Użytkownik może również:
  1. korzystać z formularza kontaktowego,
  2. wystawiać opinie o Profesjonalistach i Placówkach, Ubezpieczeniodawcach,
  3. uruchomić usługę powiadamiania o nowych informacjach i opiniach w postaci Newslettera,
  4. zgłaszać nadużycia.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego. Usługodawca dołoży starań, aby przerwy w świadczeniu Usług nie były uciążliwe dla Użytkowników.
 5. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Profesjonalisty lub Placówki za fakt nie stawienia się przez Użytkownika w umówionym terminie. Usługodawca nie odpowiada wobec Użytkownika za brak możliwości zrealizowania usługi przez Placówkę lub Profesjonalistę z przyczyn leżących po stronie Profesjonalisty lub Placówki.
 7. Informacje publikowane na stronie przez Usługodawcę, a dotyczące Placówek i/lub Profesjonalistów, Świadczeniodawców nie stanowią reklamy usług czy produktów medycznych. Nie są to porady lekarskie, wskazówki dotyczące postępowania medycznego lub paramedycznego, czy też postępowania kosmetycznego. Informacje zamieszczone na stronie www.medicaladvisor.pl nie są równoważne z profesjonalnymi poradami medycznymi, wizytami, diagnozowaniem czy leczeniem. Wszelkie informacje zamieszczone na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, a usługodawca nie poleca, ani nie popiera żadnych konkretnych badań, specjalistów, metod leczenia lub innych informacji zawartch na stronie.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg i wynik wybranego przez Użytkownika procesu leczniczego, diagnostycznego, kosmetycznego, paramedycznego, terapeutycznego, czy innego wybranego przez Użytkownika.

§4. Dodawanie opinii i informacji o Profesjonalistach i Placówkach; zadawanie pytań Profesjonalistom

 1. Opinie opatrywane są podpisem (nickiem) Użytkownika.
 2. Opinie i informacje o Profesjonalistach i/lub Placówkach lub Ubezpieczeniodawcach mogą dotyczyć wyłącznie działalności zawodowej tych podmiotów, nie stanowiąc ich reklamy. Informacja zawarta na stronie oznacza, że Usługodawca potwierdza istnienie danej działalności/lekarza/specjalisty/placówki prywatnej, bez jakichkolwiek elementów reklamy i oceny z jego strony. 
 3. Opinie i informacje o Profesjonalistach i Placówkach, Ubezpieczeniodawcach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Użytkownika dotyczących danego Profesjonalisty i muszą one dotyczyć konsultacji lub wizyty, która miała miejsce. Opinie i informacje nie mogą opierać się na relacjach osób trzecich. Wyjątek stanowi opisywanie czynności medycznych, paramedycznych, kosmetycznych dzieci, osób w podeszłym wieku, osób niezdolnych do samodzielnego wystawienia opinii.
 4. Niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach przez Użytkowników treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu, treści niezgodnych z prawdą, naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawne czy dobra osobiste.
 5. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść informacji czy opinii, jaką umieści w Serwisie.
 6. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania opinii, komentarzy i informacji, a już opublikowane opinie, komentarze i informacje usunąć, jeżeli są sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia opinii, komentarzy lub informacji Użytkownikowi w stosunku do Usługodawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji, opinii i komentarzy przekazywanych przez Użytkowników lub Profesjonalistów, lub uprawnione osoby w imieniu Placówek lub Ubezpieczeniodawców.
 8. Kierując zapytanie do Profesjonalisty, Placówki, Ubezpieczeniodawcy Użytkownik udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści pytania lub jej części na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie pytania w bazach danych, wykorzystania pytania w celu promocji Usługodawcy i publicznego prezentowania pytania w Serwisie. Usunięcie Konta przez Użytkownika nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

§5. Informacje o Placówkach, Profesjonalistach, Ubezpieczeniodawcach

 1. Umieszczenie w serwisie informacji o Placówce lub Profesjonaliście, Ubezpieczeniodawcy wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o nim, obejmujących:
  1. w odniesieniu do Profesjonalisty: tytuł zawodowy, imię i nazwisko, województwo, miejscowość wykonywania czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych lub innych, dane adresowe i kontaktowe miejsca przyjmowania pacjentów.
  2. W odniesieniu do Placówki, Ubezpieczeniodawcy: nazwę placówki, miejsce wykonywania usług, dane adresowe i kontaktowe miejsca przyjmowania pacjentów.
 2. Profesjonalista, Placówka, Ubezpieczeniodawca mogą przekazać Usługodawcy do umieszczenia w serwisie także inne dane, informacje, w tym zdjęcia. Treść przekazywanych informacji nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów, naruszać dóbr osobistych. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Profesjonalista, Placówka, Ubezpieczeniodawca wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie swojego wizerunku. Zamieszczając zdjęcie w Serwisie, Profesjonalista, Placówka, Ubezpieczeniodawca udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie ze zdjęcia na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Usługodawcę, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie zdjęcia w bazach danych, wykorzystania zdjęcia w celu promocji Usługodawcy i prezentacji zdjęcia w Serwisie. Usunięcie ww. informacji z serwisu nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.
 3. Usługodawca zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania i edytowania informacji w zakresie numeru telefonu oraz innych danych kontaktowych dotyczących działalności Profesjonalisty, Placówki, Ubezpieczeniodawcy. Umieszczanie informacji w serwisie odbywa się za uprzednią zgodą wyrażoną pisemnie przez Profesjonalistę lub uprawnioną do tego osobę w imieniu Placówki lub Ubezpieczeniodawcy.
 4. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji na temat Profesjonalisty lub Placówki, Ubezpieczeniodawcy w tym zdjęcia, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

§6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

 1. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług wiąże się z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu bez konieczności składania w tym celu dodatkowych oświadczeń. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
 3. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik, Profesjonalista lub Właściciel:
  1. potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych;
  2. wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane konto pocztowe komunikatów systemowych o przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach.
 4. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik, Profesjonalista lub Właściciel przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe będą publicznie prezentowane w Internecie.
 5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 6. W celu zawarcia umowy Użytkownik, Profesjonalista, Właściciel, Ubezpieczeniodawca wypełnia formularz kontaktowy zamieszczony na stronie https://www.medicaladvisor.pl.
 7. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik, Profesjonalista, Właściciel, Ubezpieczeniodawca zobowiązany jest do zawiadomienia Usługodawcy o cofnięciu zgody.
 8. Użytkownikowi będącemu konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@medicaladvisor.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, tj. 14 dni od daty zawarcia umowy.
 9. Usługodawca zapewnia Użytkownikom, Profesjonalistom, Właścicielom, Ubezpieczeniodawcom dostęp do własnych danych osobowych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie, a także usunięcie. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 10. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym odbywa się w związku z zawartą umową. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 11. Usługodawca przechowuje dane osobowe przez okres 3 lat.
 12. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług powoduje usunięcie danych zamieszczonych w Serwisie lub przekazanych Usługodawcy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę lub wypowiedzenia umowy przez Stronę.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Stronie nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Usługodawcy.

§7. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji sporządzonych przez Użytkownika. Usługodawca nie odpowiada za roszczenia Użytkowników, Placówek, Profesjonalistów, Ubezpieczeniodawców oraz osób trzecich, których prawa i uzasadnione interesy zostały naruszone poprzez te materiały. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Usługodawca nie jest zobowiązany do sprawdzenia lub weryfikacji materiałów lub informacji zamieszczanych przez Użytkowników.
 2. Użytkownik, Placówka, Profesjonalista lub Ubezpieczeniodawca ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy zawodowej, innej informacji poufnej lub tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 3. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego Usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika, Profesjonalisty, Placówki lub Ubezpieczeniodawcy. Wszelkie umieszczone w Serwisie informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją, co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 4. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Usługodawca nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
 6. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
 7. W stosunku do podmiotów innych niż konsumenci, Usługodawca odpowiada wyłącznie za szkody spowodowane z wyłącznej winy umyślnej Usługodawcy. Wyłączona jest odpowiedzialność Usługodawcy za utracone korzyści.

§8. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Zastrzeżenia, co do rzetelności opinii czy informacji zawartych w Serwisie zgłasza się pisząc na adres e-mail: kontakt@medicaladvisor.pl
 3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Profesjonalisty, Placówki, Ubezpieczeniodawcy.
 4. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu mogą być reklamowane w terminie 21 dni od daty zdarzenia, poprzez zgłoszenie na adres mailowy: kontakt@medicaladvisor.pl
 5. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 21 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa. Reklamacje zawierające treści wulgarne lub obraźliwe wobec Usługodawcy nie będą rozpatrywane.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik, Profesjonalista, Placówka, Ubezpieczeniodawca ponoszą odpowiedzialność za podanie prawidłowego adresu poczty elektronicznej oraz wynikające z tego faktu skutki.
 2. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz dla umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
 4. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 

§10. RODO

MedicalAdvisor.pl - Tomasz Piskadło

z siedzibą w Kielanówce 35f/21, 35-106 Rzeszów,

 

informuje, iż:

  W związku z wejściem w Polsce przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, zwany również RODO), informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest MedicalAdvisor.pl- Tomasz Piskadło prywatna praktyka stomatologiczna z siedzibą w Kielanówce 35f/21, 35-106 Rzeszów, nr tel. +48 607 871 284, adres email: medicaladvisor.pl@gmail.com.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.